Odjel za zdravstvene studije

Diplomski studij Sestrinstva

Upis u prvu godinu Sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva

1. Pravo upisa:

Pravo upisa na Sveučilišni diplomski studij sestrinstva na Sveučilištu u Zadru imaju pristupnici koji će na rang listi postići mjesto unutar odobrene kvote za upis u akademskoj 2016/17. godini. Opći uvjet za upis je završeni odgovarajući preddiplomski studij sestrinstva ili druge odgovarajuće zdravstvene struke. Prijaviti se mogu pristupnici koji su završili: - preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva;  preddiplomski  stručni studij sestrinstva ili završen stručni studij sestrinstva po starom programu (predbolonjci), a koji su izjednačeni sa bolonjskim stručnim prvostupnikom (potvrdu dostavlja kandidat)  uz obvezu polaganje razlikovnog modula tijekom prve i druge godine studija.

Ako broj prijavljenih upisnika prijeđe upisnu kvotu, povjerenstvo za razredbeni postupak sačiniti će popis pristupnika/pristupnica prema njihovom uspjehu na prethodnom studiju pri čemu će pravo prioriteta imati studenti koji su završili studij Sestrinstva na Odjelu za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru, te zaposlenici zdravstvenih i obrazovnih ustanova koje sudjeluju u izvođenju preddiplomskog studija Sestrinstva Sveučilišta u Zadru. Minimalan prosjek ocjena iz prethodnih faza studiranja je 3,0 ili više.

Prijave za razredbeni postupak primaju se od 27. 9. 2016. do 4. 10. 2016, radnim danom od   9 do 12 sati i od 13 do 14 sati, Splitska 1

Prijavi treba priložiti sljedeće isprave:

a)         obrazac za prijavu na natječaj

b)         duljinu studiranja (redovitost)- dostaviti potvrdu (osim studenata koji su studij završili na matičnom Odjelu)

c)         potpisanu izjavu da pristupnik ne boluje od psihičkih bolesti koje bi utjecale na ispunjavanje obveza na studiju

d)        svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom studiju ili drugom studiju navedenom u općim odredbama natječaja (Pristupnici koji su preddiplomski sveučilišni studij ili drugi studij naveden u općim odredbama natječaja završili u inozemstvu prilažu rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, inozemnu visokoškolsku  kvalifikaciju i ovjereni prijevod inozemne visokoškolske kvalifikacije (zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije s propisanim dokazima predaje se osobno ili šalje preporučenom pošiljkom na adresu: Sveučilište u Zadru, Ured za primjenu ECTS-a i akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, 23000 Zadar, M. Pavlinovića br 1),

e)         dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena. Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu prilažu ovjereni prijevod dopunske isprave o studiju ili prijepis ocjena s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima,

f)         rodni list (hrvatski državljani),

g)         domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu (Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske prilažu dokaz o statusu Hrvata koji će izdavati Ured za Hrvate izvan Hrvatske, državljani država članica Europske unije prilažu dokaz o državljanstvu države članice Europske unije ili ovjerenu presliku putne isprave države članice Europske unije, a ostali strani državljani dokaz o državljanstvu strane države ili presliku putne isprave strane države),

h)         potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (strani državljani prilažu potvrdu o odobrenom boravku ili presliku putovnice s naljepnicom o odobrenom boravku),

i)          dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (200,00 kn).- uplatnica se preuzima u tajništvu Odjela.

Pored navedenih dokumenata, pristupnici trebaju priložiti, ako postoje, i dokumente navedene u Popisu odgovarajućih preddiplomskih sveučilišnih studija za upis na diplomske sveučilišne studije Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2016./2017. s posebnostima razredbenog postupka, koji će se objavit na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru: www.unizd.hr i mrežnim stranicama nadležnih odjela: www.unizd.hr

Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

Pristupnici s posebnim statusom koji imaju pravo izravnog upisa na studij pod uvjetom da polože razredbeni ispit prilažu i dokaz o posebnom statusu. Poseban status dokazuju:

-  hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga   rata status dokazuju potvrdom mjerodavnoga ureda za obranu u Republici Hrvatskoj, izdanom nakon 1. siječnja 2005. godine (prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva),

-           djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja, djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja koji se još uvijek nalaze u evidenciji nestalih hrvatskih branitelja te djeca stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata prve skupine status dokazuju potvrdom mjerodavnoga ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno potvrdom mjerodavnoga upravnog tijela Grada Zagreba,

-           djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata prve skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata svoj status dokazuju potvrdom nadležnoga ureda državne uprave u županiji, odnosno nadležnoga upravnog tijela Grada Zagreba,

-           pristupnici sa šezdesetpostotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) svoj status dokazuju rješenjem o invaliditetu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,

-           pristupnici bez oba roditelja svoj status dokazuju smrtnim listom (izvodom iz matične knjige umrlih) za roditelje.

2. Razredbeni postupak

 Izbor pristupnika za upis obavlja se na temelju rezultata razredbenog postupka iskazanih na rang-listama, do popunjenja upisnih kvota.

Na razredbeni postupak mogu se prijaviti kandidati koji su u prethodnoj fazi studiranja postigli minimalan prosjek ocjena 3,0 ili više.

Pravila razredbenog postupka su sljedeća: pristupnici koji su se prijavili za upis rangirat će se prema bodovnoj ljestvici i to od najvećeg ukupnog broja bodova koji iznosi 67,0 pristupnik može steći:

a) Uspjeh na preddiplomskom ili dodiplomskom studiju (najviše 5,0 x10 (ponder)=50 bodova). Uspjeh se izračunava kao prosječna ocjena svih predmeta položenih na preddiplomskom ili dodiplomskom studiju pomnožena s brojkom 10.

b) Redovitost studiranja (najviše 2 bod). Iznos boda u ovoj kategoriji obrnuto je proporcionalan duljini studiranja (izračunava se na način da se godine/mjeseci trajanja studija dijele sa godinama /mjesecima studiranja pristupnika, izračunato na dvije decimale te pomnoži s 2).

 c) Dodatna postignuća pristupnika (najviše 15 bodova). Dodatni bodovi dodjeljuju se za postignuća pristupnika i to:

1. Za objavljeni rad (ili koautor, za svaki rad 0,2 bodova, a za rad u CC-u 0,5 bod); ukupno najviše 1 boda.

2. Za rad u stručnim udrugama sestrinstva (funkcije u udrugama, odborima, organizacijama stručnih i znanstvenih skupova): za svaku funkciju 0,2 bod, ukupno najviše do 1 boda.

3. Za drugi strani jezik (odgovarajuća potvrda o završenom školovanju, za svaki drugi strani jezik 0,5 bodova); najviše do 1 bod.

4. Za osvojenu nagradu na studiju (državna nagrada, Rektorova nagrada ili Dekanova nagrada) 5 bodova.

5. Za rad u struci (godine radnog stažax0,1); maksimalno 1 boda.

6. Za aktivno sudjelovanje na znanstvenom ili stručnom skupu: poster, sažetak (za svaki 0,1 boda), predavač (za svako predavanje 0,2 bodova): najviše do 1 boda.

7. Za završen stručni specijalistički studij: 3 bodova

8. Predavač na studiju sestrinstva ili u srednjoj školi (broj godinax0,1) maksimalno 1 boda

9. Izbor u zvanje predavača ili višeg predavača 1 bod

Dokumentaciju priložiti isključivo u tiskanom obliku (Cd, USB i ostale elektroničke medije ne možemo prihvatiti). Ne prilagati cjelovite publikacije (knjige, zbornike) već kopirati prvu stranicu, sadržaj i rad ili dio gdje se vidi da ste autor ili koautor).

Pristupnici su prilikom prijave dužni podnijeti dokumentaciju na osnovu koje stječu pravo na dodatne bodove. Pristupnicima koji su ostvarili pravo upisa po rang-listi, a završili su stručni studij, odnosno dodiplomski studij, dužni su položiti razlikovni modul koji moraju dodatno upisati. Razlikovni modul sastoji se od pet predmeta: 1. Metode znanstveno – istraživačkog rada (30 sati); 2. Etika u znanstvenim istraživanjima – (30 sati); 3. Organizacija, upravljanje i administracija u sestrinstvu- (60 sati); 4. Palijativna skrb (30 sati); 5. Izvanistitucijska zdravstvena njega (30 sati).  Razlikovnog modula pristupnici su dužni upisati na početku studija i položiti do završetka. Troškove razlikovnih modula snose studenti u visini od 4620,00 kn (1 bod 154,00 kn).

3. Broj upisnih mjesta u akademskoj godini 2016/17. Sveučilišni diplomski studij sestrinstva na Sveučilišta u Zadru je 30 studenata + 2 strana državljanina.

4. Rang lista Studenti se upisuju isključivo po redoslijedu na rang listi. Razredbeni prag za upis na studij iznosi najmanje 50% ukupno ostvarenih bodova temeljem svih točaka od maksimalnih 67 bodova uz uvjet da je na točkama 2a i 2b ostvareno najmanje 31 (od mogućih 52 bodova). Pristupnici koji su završili odgovarajući preddiplomski studij u inozemstvu dužni su podnijeti zahtjev za akademsko priznavanje.

5. Prijave treba predati najkasnije do 04.10.2016. u Tajništvo Odjela ili preporučenom pošiljkom na navedenu adresu sa naznakom: Za Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Povjerenstvo za upis u 1. Semestar Splitska 1, 23 000 Zadar. Za sve dodatne informacije obratite se telefonski 023/400-411 ili e-mailom: zdravstveni.studiji@unizd.hr.

6. Upisi

Svi pristupnici za upis na diplomski sveučilišni studij, koji su iznad crte podvučene ispod rednog broja i imena pristupnika kojim se iscrpljuje upisna kvota, upisuju se izravno s rang liste, u okviru odobrene kvote, od konačnosti rang liste do 17. 10. 2016., radnim danom od 9 do 12 sati i od  13 do 14 sati u tajništvu Odjela za zdravstvene studije.

Pristupnici za upis na jednopredmetni diplomski sveučilišni studij, koji su ispod crte podvučene ispod rednog broja i imena pristupnika kojim se iscrpljuje upisna kvota, upisuju se izravno  s rang liste, u okviru odobrene kvote, 18. 10. 2016. u 9 sati (na temelju prozivke), na Odjelu za zdravstvene studije, Splitska 1.