Odjel za zdravstvene studije

OBAVIJEST

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/14-04/193, Urbroj: 50301-01/02-14-1, od 20. svibnja 2014. godine) o proglašenju katastrofe za područje Vukovarsko-srijemske županije koja je pogođena poplavom, te na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11 i 12/13), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

 

ODLUKU

O ISPLATI STIPENDIJE REDOVITIM STUDENTIMA KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA POPLAVLJENOM PODRUČJU VUKOVARSKO- SRIJEMSKE ŽUPANIJE

 

I.

Ovom se odlukom propisuju kriteriji za ostvarivanje stipendije za redovite studente koji imaju prebivalište na poplavljenom području Vukovarsko-srijemske županije: u općinama Gunja i Drenovci te naselju Strošinci u općini Vrbanja.

II.

Studenti iz točke I. ove odluke mogu ostvariti pravo na stipendiju uz sljedeće uvjete:

-          da su hrvatski državljani, što se dokazuje preslikom jedne od sljedećih javnih isprava: domovnice, rješenja o stjecanju hrvatskoga državljanstva, putovnice (na stranici sa slikom) ili obje strane osobne iskaznice;

 

-          da imaju status redovitoga studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, što se dokazuje prijavnim obrascem koji ovjerava visoko učilište;

 

-          da imaju prijavljeno prebivalište na poplavljenom području Vukovarsko-srijemske županije, na području općina navedenih u točki I. ove odluke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci što se dokazuje potvrdom o prebivalištu;

 

-          da student nije korisnik državne stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 

 

 

III.

Prijava za stipendiju podnosi se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Upravi za visoko obrazovanje, na posebnom obrascu koji se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva (www. mzos.hr).

Prijave se podnose od dana objave odluke na internetskoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta do zaključno 30. rujna 2014. godine.

IV.

Sredstva za stipendiju osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (Narodne novine, broj 152/13 i 39 /14), Razdjel: 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Glava:  06, Aktivnost: A679067 Stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa, Konto: 3721, Naziv konta: Naknade građanima i kućanstvima u novcu.

V.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijet će odluku o dodjeli stipendije za svakog redovitog studenta koji ostvari pravo na stipendiju, sukladno kriterijima propisanim ovom odlukom.

VI.

Redovitim studentima iz točke II. ove odluke isplatit će se stipendija u jednokratnom iznosu od 10.000,00 kuna (slovima: deset tisuća kuna) na žiro račun studenta.

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

MINISTAR

dr. sc. Željko Jovanović